SYMBIOSIS tim

Dr Tamara Todorović – rukovodilac projekta

Prof. dr Tamara Todorović, rukovodilac projekta, je vanredni profesor na Katedri za opštu i neorgansku hemiju Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Usavršavala se na Maks Plank Institutu za hemijsku fiziku čvrstog stanja (2011, Stipendija Maks Plank Društva, supervizor  dr Horst Borman) gde je ovladala naprednim tehnikama karakterizacije materijala čvrstog agregatnog stanja (rendgenska strukturna analiza, SEM i TEM). Dobitnik je nagrade Srpskog kristalografskog društva za izuzetan uspeh u oblasti kristalografije (2016).  Bavi se istraživanjima iz oblasti hemije koordinacionih polimera, kompozitnih materijala i biokatalize.

Predrag Ristić – istraživač-pripravnik

Predrag Ristić je istraživač-pripravnik i doktorand na Katedri za opštu i neorgansku hemiju Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Bavi se istraživanjima iz oblasti hemije koordinacionih polimera.

Marija Stanišić – istraživač-pripravnik

Marija Stanišić je istraživač-pripravnik i doktorand na Katedri za biohemiju Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Bavi se istraživanjima iz oblasti biokompozita i biokatalize.

Dr Radivoje Prodanović – redovni profesor

Prof. dr Radivoje Prodanović, je redovni profesor na Katedri za biohemiju Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Usavršavao se na Jakobs Univerzitetu u Bremenu, RVTH Univerziteta u Ahenu i na Harvard Univerzitetu. Dobitnik je Humboltove i Fulbrajtove stipendije. Bavi se istraživanjima iz oblasti hemije prirodnih polimera, proteinskog inženjeringa i biokatalize.

Dr Milan Senaćanski – viši naučni saradnik

Dr Milan Senćanski je viši naučni saradnik na Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se na Nacionalnom hemijskom institutu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija i Hemijskom institutu Univerziteta Tartu, Estonija. Njegova istraživačka interesovanja usredsređena su na računarske simulacije biohemijskih sistema (molekulska dinamika, doking), virtuelni skrining velikih baza podataka, QSAR i bioinformatiku.

Dr Ana Marija Balaž – naučni saradnik

Dr Ana Marija Balaž je naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjima iz oblasti proteinskog inženjeringa.

Bivši član

Nikolina Popović Kokar – istraživač-saradnik

Nikolina Popović Kokar je istraživač-saradnik i doktorand na Katedri za biohemiju Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta. Bavi se istraživanjima iz oblasti hemije prirodnih polimera i biokatalize.


Ovaj sajt je izrađen sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu sajta isključivo je odgovoran tim projekta SYMBIOSIS i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije. Copyright © SYMBIOSIS tim 2020.